Soutěž informace

soutěž_irt_fb_instagram

Pravidla soutěže:

Oficiální pravidla „Soutěže VYHRAJ VOUCHER 500,- Kč! na nákup v e-shopu www.irt.cz“

Účelem tohoto dokumentu jsou úplná a jasná pravidla facebookové a Instagram soutěže. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Zadavatelem soutěže je:
IR THERMIC s.r.o.

se sídlem: Bernartice nad Odrou 156, Bernartice nad Odrou 741 01
IČ: 277 957 64
(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

Organizátorem soutěže je:
IR THERMIC s.r.o.
se sídlem: Bernartice nad Odrou 156, Nový Jičín 741 01
IČ: 277 957 64


I. Termín a místo konání soutěže:

 1. Soutěž probíhá od 1.10.2021 od 00:00 do 30.11.2021 do 24:00 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky a Slovenské Republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím Facebooku a Instagramu zadavatele soutěže.

II. Účastníci soutěže:

 1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 15 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

 2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a zadavateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel či zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 

III. Výhry v soutěži a jejich předání:

V soutěži se hraje o tuto výhru:
12x VOUCHER v hodnotě 500,- Kč, v případě výherce na území Slovenské Republiky. bude výhra uplatněna ve stejné nominální hodnotě, ale v EURECH a použit aktuální denní kurz pro přepočet.
(dále jen "výhra")

1a. Vyhodnocení výherců FACEBOOK 5.11.2021 - 3x VOUCHER v hodnotě 500,- Kč na nákup v e-shopu www.irt.cz 
2b. Vyhodnocení výherců FACEBOOK 5.12.2021 - 3x VOUCHER v hodnotě 500,- Kč na nákup v e-shopu www.irt.cz

1c. Vyhodnocení výherců INSTAGRAM 5.11.2021 - 3x VOUCHER v hodnotě 500,- Kč na nákup v e-shopu www.irt.cz 
2d. Vyhodnocení výherců INSTAGRAM 5.12.2021 - 3x VOUCHER v hodnotě 500,- Kč na nákup v e-shopu www.irt.cz

 

 1. Výhry zadavatel  soutěže zašle soukromou zprávu do profilu fb nebo instagramu výhercům. Soutěž bude vyhodnocena následujícím způsobem: 
  Do soutěže se zapojí ten, kdo se v termínu konání soutěže stane fanouškem FB stránky www.facebook.com/irt.cz  nebo začne sledovat profil Instagram www.instagram.com/irt.cz . Následně se vyhodnotí výherci v daných termínech. Viz. body výše 1a,2b,1c,2d. 

 2. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena do 2 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím soukromé schránky na  Facebooku. V případě výhry na Instagramu soukromé zprávy. Výhry budou odeslány do soukromé zprávy výhercům do 10.12.2021. Součástí informační soukromé zprávy mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.

 3. Pořadatel i zadavatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě převzetí výhry od soutěžícího průkaz totožnosti, například občanský průkaz. Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli, popř. zadavateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
   

IV. Mechanika soutěže a určení výherců:

 1. Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže se stane fanouškem stránky www.facebook.com/irt.cz  nebo začne sledovat www.instagram.com/irt.cz  Potvrzuje tím souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů. Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem sledováním stránky FB www.facebook.com/irt.cz  nebo Instagramu www.instagram.com/irt.cz  v době trvání soutěže. 

 2. Za celou dobu konání soutěže může vyhrát tentýž soutěžící pouze jednu výhru. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa uvedená v registračním formuláři, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl dříve. Jména výherců budou umístěna na FACEBOOKU a INSTAGRAMU.

 

V.               Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

 1. Stal se fanouškem FB nebo Instagramového profilu zadavatele soutěže souhlasí účastník s pravidly této soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel i pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele a pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. 

VI.               Závěrečná ustanovení:

 1. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn s předchozím souhlasem zadavatele soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům.  

 2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. 

 3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího zadavateli soutěže. 

 4. Pořadatel soutěže ani její zadavatel nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. 

 5. Pořadatel ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností zadavatele či pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi. 

 6. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel ani zadavatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.

 7. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje zadavatel (resp. pořadatel se souhlasem zadavatele) soutěže.

 8. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.

 9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.